tisdag 12 oktober 2021

NY HEMSIDA: delsjokolonin.se - samt NY E-POSTADRESS: delsjokolonin@gmail.com

Styrelsen är glad att nu kunna presentera föreningens nya hemsida! Vi tänker att den kommer att underlätta kommunikationen med medlemmarna samt även vara användbar på olika nya sätt.


Framöver kommer all kommunikation gå via nya hemsidan: 

www.delsjokolonin.se  


På nya hemsidan kommer alla nyheter att publiceras som tidigare publicerats på denna blogg. Inga nyheter kommer längre att läggas ut på bloggen. Däremot kommer bloggen vara kvar en tid som information och hänvisning till den nya hemsidan. 

Ta även del av hemsidans nya kalender där vi kommer att lägga in händelser under året.


Vi har försökt att få med så mycket som möjligt. Så ta gärna lite tid till att gå igenom allt material som numera finns att tillgå på vår hemsida.


OBS!!!

Förutom ny hemsida så byter föreningen e-postadress till: delsjokolonin@gmail.com

söndag 26 september 2021

VATTNET KOMMER ATT STÄNGAS AV LÖRDAG 16 OKTOBER

Efter att vattnet har stängts av skall alla kranar öppnas, i synnerhet huvudkranen på utsidan. Kvarvarande vatten bör blåsas ut, eventuellt med kompressor. 

Utsatta vattenlås bör frostskyddas.

tisdag 14 september 2021

SOPHÄMTNINMG AVSLUTAS SISTA VECKAN I SEPTEMBER

All sophämtning i koloniföreningen kommer att avslutas sista veckan i september.

Under första veckan i oktober så kommer alla kärl (förutom glasiglos) att hämtas av Renova och Kretslopp & Vatten.

torsdag 9 september 2021

NU ÄR DET STOPP MED ATT LÄGGA RIS PÅ RISHÖGEN

RISHÖGEN ÄR STOPPAD T.O.M. 18/9


Det funkar inte med att ha rishögen framför föreningshuset då högen blir för stor samt sopbilen hindras att backa. 


Därför har styrelsen beslutat att det nu är stopp på att lägga ris framför föreningshuset.


Från och med städdagen 18/9 så återfår rishögen sin tidigare placering på gräsmattan och vi kan börja lägga ris där. 

 

Så här hanterar jag mitt ris fram till 18/9:

 

Alt.1. Jag behåller riset på min kolonitomt fram till 18/9 – from detta datum kan jag lägga mitt ris på rishögen vid gräsmattan.

 

Alt. 2. Jag kör själv iväg mitt ris till tippen.

tisdag 7 september 2021

INTRESSERAD AV ATT DELTA I BYGG - ELLER TRÄDGÅRDSGRUPP?

Årsmötet beslutade om att skapa en bygg- och trädgårdsgrupp med varsin samordnare för respektive grupp. Jessica Aitman valdes till samordnare för byggruppen. 


Nu behöver styrelsen få in intresseanmälningar när det gäller deltagande i bygg- respektive trädgårdsgrupp samt även intresserade för att fungerar som samordnare för en trädgårdsgrupp.


Ni som är intresserade är varmt välkomna att höra av er till styrelsen!

 

 

VÄLKOMMEN TILL STÄDDAGEN LÖRDAG 18/9

Vid kommande städdag lördag 18/9 så återgår vi till tidigare rutiner med gemensam samling vid föreninsghusets entre´. Även gemensam korv och fika kommer att ske vid föreningshuset kl.12. 

Områdesansvariga har planerat in en mängd viktiga sysslor som de kommer att informera oss om kl.10.00.

Och så får vi hoppas på bra väder.

Välkomna!

GRÄVSPILLNING

Mycket spillning från grävling har observerats av kolonister i kolonigångarna. Inte att förväxlas med hundsbajs, vilket ju plockas upp av hundägaren om olyckan skulle vara framme. Något som grävlingen ännu ej lärt sig.

onsdag 1 september 2021

NY PLATS FÖR "RISHÖGEN" - BORTFORSLAS VECKOVIS

Rishögen" har fått ny placering vid bänkarna framför föreningshusets entré.

Rishögen kommer regelbundet veckovis att bortforslas med släpkärra. För att detta ska underlättas så är det av vikt att vi inte fyller på rishögen för mycket under veckan.  Högen bör inte bli större än att den kan rymmas på en släpkärra.


onsdag 25 augusti 2021

PROTOKOLL SOMMARMÖTE 8 AUGUSTI

 

Protokoll sommarmöte vid Delsjökolonin 2021-08-08 

 

Plats: Utomhus utanför Föreningshuset, koloniområdet.

Tidpunkt: kl. 17.30

 

  §1 Mötets öppnande

Ordförande Eva Falk hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat. 

 

 §2 Godkännande av dagordningen

 

 §3 Val av ordförande 

Claes Anneling väljs till mötesordförande.

 

 §4 Val av sekreterare

Hans Wramsby väljs till sekreterare.

 

 §5 Val av justerare

Annis Juhlin-Duran och Anders Ekberg väljs till justerare.

 

 §6 Årsmötesprotokollet per capsulam  

Hans Wramsby redovisar Årsmötesprotokollet per capsulam (finns att läsa på delsjokolonin.blogspot.com 7/3 2021). Det var 68 inkomna röster/röstberättigade, fördelade på 60 e-post-röster och 8 brevpost-röster.

 

 §7 Valberedningen informerar

Nuvarande valberedning sitter kvar till nästkommande årsmöte februari 2022, då nytt val sker.

 

 §8 Ordningsreglerna (”Gemensamma regler”)

Inga förändringar.

 

 §9 Rapporter: Vad är gjort och vad är på gång (2020 och 2021)

 

a. Elarbete

Göran Sandberg informerar om bakgrunden till el-arbetet i mellanområdet och om avtalet med Göteborg energi. Vidare om genomförandet med hjälp från ett 40-tal handgrävande kolonister.

 

 b. Pub

Jessica Aitman informerar om bakgrund och arbetsprocessen kring renovering/ombyggnad av pub/expeditionen. Vilket bland annat lett till en rymligare och trivsammare pub för oss medlemmar. Lokalen har även blivit attraktivare för uthyrning. Förslag på nya tänkbara användningsområden för publokaler mottages gärna enligt Jessica Aitman

 

c. Pumpar

Magnus Andersson redogör för bakgrunden till renovering av avloppspumparna, vilket var nödvändigt pga akuta problem. Men att detta nu även medfört en standardhöjning när det gäller pumparnas framtida funktion. Magnus Andersson har noterat att ett trendbrott skett vad gäller nedspoling  av tvättlappar oc dyl, vilket sänker underhållskostnderna.

 

d. Områdesansvariga

Ulla-Britt Bergström informerar vikten av att lapparna vad gäller arbetsplikt bör lämnas in före midsommar. Vidare att fortsatta målningsarbeten planeras till nästa säsong.

 

e. Fest- och pubkommitté

Per Hörberg informerar att det varit mycket begränsningar avseende aktiviteter på grund av pandemin. Bland annat vad gäller utskänkningstillstånd. Kommande aktiviteter kommer att anslås på informationstavlor samt bloggen.

 

f. FGK

Marie Anneling, nyvald ordförande för FGK, informerar att FGK i huvudsak handhar arrende- och avtalsfrågor. Vidare att medlemmar som vill ta upp frågor med FGK ska gå via vår egen representant i FKG, dvs Eva Falk eller hennes suppleant Nina Falk.

 

g. Hemsidan

Eva-Marie Mendahl informerar att vi nu håller på att bygga upp en ny mer lätt administrerad hemsida. Detta då den tidigare inhandlade hemsidan tyvärr visat sig kräva alltför specialiserad inlånad it-kunskap och därför inte regelbundet kunnat uppdateras med nyheter etc. Den nya hemsidan blir betydligt lättare att handha vilket är en förutsättning för att styrelsen och även dess kommande styrelsemedlemmar ska kunna sköta den utan någon nämnvärd it-kompetens.

 

h. Kompost och parkslide

Magnus Andersson informerar om vikten av att vi sköter komposten.

 

 §10 Ekonomi

Eva-Marie Mendahl går igenom hur vårt arrendeavtal fungerar. Vid en uppskattning av kommande KPI (Konsumentprisindex) så beräknas arrendet höjas de två närmaste åren (2022 och 2023) med ca 1000 kronor per år. Det sista året 2024 innan nytt avtal ska skrivas så uppskattas höjningen till ca +1500 kronor. Eva-Marie Mendahl poängterar att det är preliminära uppskattningar av kommande årliga indexuppräkningar av KPI. Arrendeavtalet löper på 10 år och ska omförhandlas 2025. I övrigt så löper ekonomin på enligt plan.

 

 §11 Övriga frågor

 

a. Fråga kom upp om de tidigare bänkarna i mellan området. Ulla-Britt Bergström förklarar att man varit tvungen att skrota dessa bänkar.

 

b. Städdagen i höst är enligt tidigare planerad till lördag 18/9

 

c. Vinprovning torsdag 19/8, anmälan till Marie Anneling.

 

d. Lokaluthyrning är möjlig tills vattnet stängs av i mitten av oktober. Fotbollsmål planeras dock att förvaras i föreningslokalen efter städagen18/9, däremot är Puben möjlig att hyra efter städdagen.

 

e. Grindloppis och hantverksdag är planerad att hållas söndag 29/8, vilket kommer att ske vid respektive kolonistuga/lott.

 

 §12 Mötets avslutande

Mötesordförande förklarar möte avslutat och tackar alla för visat intresse. 

Vid protokollet                                                                         Mötesordförande

 

 

Hans Wramsby                                                                         Claes Anneling
Justerare                                                                                        Justerare 

 

 

Annis Juhlin-Duran                                                                       Anders Ekberg 

 

 

 

 

 

PROTOKOLL ÅRSMÖTE (del 2) SÖNDAG 8/8

Protokoll vid Årsmöte (del 2) Delsjöns koloniförening 2021-08-08

 

Plats: Utomhus utanför Föreningshuset, koloniområdet.

Tidpunkt: kl. 16-17

Närvarande: 69 röstberättigade medlemmar varav 2 fullmakter.

§1. Mötets öppnande 

Eva Falk hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat. 

 

§2. Parentation

Parentation hålls för de under verksamhetsåren bortgångna kolonisterna Gunnar Larsson (stuga 60), Helen Johansson (stuga 15), Leif Andersson (stuga 97), Ralf Frid (stuga 66), Vera Dalnäs (stuga 98) och Verner Hylén (stuga 40).

 

§3. Fastställande av röstlängd och dagordning
Röstlängd fastställs: totalt 69 medlemmar är representerade, varav 2 fullmakter.
Dagordningen fastställs.

 

§4. Fråga om kallelse skett i behörig ordning 

Mötet fastställer att kallelse skett i behörig ordning.

 

§5. Val av ordförande att leda förhandlingarna 

Mötet väljer Claes Anneling att leda förhandlingarna.

 

§6. Val av protokollförare

Hans Wramsby väljs till protokollförare.

 

§7. Val av två justerare

Annis Juhlin-Duran och Anders Ekberg väljs till justerare

 

§8. Val av två rösträknare 

Annis Juhlin-Duran och Anders Ekberg väljs även till rösträknare.

 

§9. Frågor angående styrelsens förvaltningsberättelse 

Inga frågor.

 

§10. Behandling av motioner och förslag

 

Motion 1. Bygg-grupp 

Att styrelsen undersöker intresset i föreningen för att vara med och skapa en bygg-grupp på 4–6 personer inklusive en samordnare. Medlemmarna i gruppen utför byggprojekt på sin arbetsplikt i första hand och i andra hand arvoderat enligt gängse ersättning i föreningen. Gruppen skall äska en budget inför året utifrån planerade projekt i samråd med områdesansvariga och styrelse. 

 

Mötet beslutar enligt styrelsens förslag att motionen bifalles under förutsättning att det finns intresserade medlemmar som är villiga att ingå i en bygg-grupp, samt att Jessica Aitman är samordnare för bygg-gruppen. och kontaktperson gentemot styrelsen. 

 

Motion 2. Trädgårds-grupp

Att styrelsen undersöker intresset i föreningen för att vara med och skapa en trädgårds-grupp på 4–6 personer inklusive en samordnare. Medlemmarna i gruppen utför arbetet på sin arbetsplikt i första hand och i andra hand arvoderat enligt gängse ersättning i föreningen. Gruppen skall äska en budget inför året utifrån planerade projekt i samråd med områdesansvariga och styrelse. 

 

Mötet beslutar enligt styrelsens förslag att motionen bifalles under förutsättning att det finns intresserade medlemmar som är villiga att ingå i en trädgårds-grupp, samt en intresserad av att vara samordnare för trädgårds-gruppen och kontaktperson gentemot styrelsen.

 

Motion 3. Angående ägarförhållande/nyttjanderätt av stuga i Delsjöns Koloniområde. 

Att styrelsen förtydligar vad som gäller angående äganderätt/ nyttjanderätt/ansvar. Om det finns ett maxantal för köpare av stuga? Om andelarna kan vara olika stora? Om det är möjligt att ”köpa in sig” på en stuga med t.ex.10–20%? Ägare i en kolonistuga utan att ha nyttjanderätt till arrendet. Föreningen kan sätta gräns för nyttjanderätten. Men man måste (Detta kan ju i så fall uppfattas som en förtäckt långtidshyra 

 

Mötet beslutar enligt styrelsens förslag att avslå motionen.

(Var god se styrelsens yttrande/motivering nedan under motion 4.)

 

Motion 4. Angående ägarförhållande/nyttjanderätt av stuga i Delsjöns Koloniområde. 

Att ett maxantal ska gälla. Att andelarna skall vara lika stora. Och om vår styrelse inte kan bestämma detta att styrelsen lägger en motion till FGK ang. frågan.

 

Brittta Särnmark redogör för styrelsen yttrande och motivering till avslag av motion 3. och motion 4.:

Arrendeavtalet är ett avtal mellan två parter. Grundavtalet är mellan Göteborgs kommun, som äger marken, och Föreningen Göteborgs Koloniträdgårdar, FGK. Sedan har varje stugägare ett arrendeavtal med FGK som förmedlas av styrelsen i respektive lokalförening, i vårt fall Delsjökolonins förening. Med arrendeavtalet följer regler. Styrelsen har i uppdrag att se till att medlemmarna följer dessa. 

Enligt Koloniträdgårdsförbundets jurist Helena Westerling och FGK gäller följande: Det är viktigt att skilja på stugägande och arrende av kolonilott. Man kan vara delägare i en kolonistuga utan att ha nyttjanderätt till arrendet. FGK kan sätta gräns för nyttjanderätten. Men man måste vara ägare/delägare i stuga för att kunna ha nyttjanderätt till arrendet. Idag är det tillåtet att två personer står på arrendet. För att få in en ny delägare på arrendet krävs ett nytt arrendeavtal mot uppvisande köpekontrakt, kopia på kvittot från banken och besked från skatteverket om ägarförändringen. Föreningen kan juridiskt sett inte ha synpunkter på fördelningen av ägandet. Man kan fortfarande bara ha ett medlemskap i föreningen per kolonilott. 

 

Mötet beslutar enligt styrelsens förslag att avslå motionen.

 

Motion 5. Angående utlåning av kolonistuga. 

Vi föreslår att: 

- en arbetsgrupp tillsätts som tar fram förslag på tydliga, humana regler gällande när utlåning av en kolonistuga kan ske. 

- reglerna presenteras och omröstning sker på ett extrainsatt årsmöte. 

 

Motion faller då ingen av de undertecknade motionärerna är villig att stå bakom motionen.

 

Motion 6. Återinför Rätten till uteslutande av medlem. 

Motionären drar tillbaka sin motion.

 

Styrelsen förslag: Att kallelsen till årsmötet skickas till medlem med e-post istället för brevpost och att årsmöteshandlingarna finns tillgängliga för medlemmarna på hemsidan. 

 

Mötet beslutar enligt styrelsens förslag.

 

§11. Fastställande av ordningsföreskrifter enl § 5.5

Mötet fastställer nuvarande ordningsföreskrifter.

 

§12. Val av valberedning
Mötet valde nuvarande sittande valberedning fram till årsmötet 2022: Annis Juhlin Duran, Björn Tenghag, Göran Sandberg, Magnus Andersson, Marie Anneling och Siv Sondell.

 

§13 Övriga ärenden

Inga aviserade ärenden.

 

§23 Mötets avslutande

Årsmötets ordförande Claes Anneling förklarar årsmötet avslutat. 

 

 

 

Vid protokollet                                                                               Mötesordförande

 

 

Hans Wramsby                                                                               Claes Anneling

 

 

 

Justerare                                                                                             Justerare

 

 

 

Annis Juhlin Duran                                                                           Anders Ekberg