måndag 10 juli 2017

Extra årsmöte protokoll

Extra årsmöte Delsjökolonien 1 juli 2017
Protokoll

§ 1  Marie Anneling hälsar alla välkomna.

§ 2 och 3  Dagordningen godkänns, och röstlängden fastställs: 73 röstberättigade och 2 fullmakter.

§ 4  Mötet fastställer att kallelsen skett i behörig ordning.

§ 5  Mötet väljer Claes Anneling till ordförande.

§ 6  Eva Löthman väljs till sekreterare.

§ 7 och 8  Anders Ekberg och Lotta Hellsing väljs till justerare och rösträknare.

§ 9  Beslut om ny budget gällande nya lekplatsen.
       Göran Sandberg gör en tillbakablick på lekplatsens historia: Från slutat av 50-talet fanns den på        halva den nuvarande fotbollsplanen. Krockar skedde då ibland mellan ivriga fotbollsspelare och gungande barn.
På 80-talet flyttades lekplatsen till området norr om mellantoaletterna.
Vattenfall väckte frågan om evakuering, då platsen ansågs strida mot deras föreskrifter. Frågan kom till styrelsens bord hösten 2015.
Förslaget om placering öster om fotbollsplanen underkändes av Park och Natur. De pekade på att berget låg i dagen och att en björk skulle behövas tas ner.

Jessica Aitman har tillsammans med Ulf Bornstein utrett och jobbat med frågan. Ny placering föreslås vara vid nedre toaletterna, söder om dem.
Jessica Aitman visar det planförslag som föreslås för hur lekplatsen ska se ut.
Budget: Genomförandet kostar cirka 200.000 kronor. Föreningen har 45.000 kr. och sponsor bidrar med 30.000 kronor. Det fattas alltså 125.000 kronor.
Beslut: Mötet ger styrelsen mandat att ta projektet vidare, och därmed frigöra 125.000 kronor av våra medel.
Styrelsen lovar att ta med sig frågan om eventuellt andra lekredskap kan rymmas inom planen.

§ 10  Mötet avslutas.
Vid protokollet                  Justerare                Justerare                        Ordförande