fredag 14 juli 2017

90 årsdagen

På lördag15 juli har vi allmän flaggdag i kolonien på grund av vår 90 årsdag
Så alla ni som har flaggstång upp med flaggan!
måndag 10 juli 2017

Protokoll Sommarmötet

Delsjökolonien
Protokoll sommarmöte
1 juli 2017

§1 Mötet öppnas

§2 Dagordningen godkänns.

§3 Till ordförande väljs Marie Anneling

§4 Eva Löthman väljs till sekreterare

§5  Lotta Hellsing och Anders Ekberg väljs till justerare.

§6  Årsmötetsprotokollet redovisas.
      Då mötet anser att inte hela protokollet behöver läsas upp, redogör ordföranden för en specifik punkt  i protokollet: §14, punkt 3.
      Frågan rör styrelsens förslag att debitera medlem som uteblir från städdagen med 200.- per tillfälle. Då frågan väckte debatt återremitterades ärendet till styrelsen. Efter senaste städdagen kan styrelsen konstatera att uppslutningen var osedvanligt stor. Man väljer därmed att dra tillbaka sitt förslag.

§7 Valberedningen informerar:
Läget för valberedningen är relativt gott. Valberedningen kommer för den sakens skull inte att slappna av, utan fortsätter att jobba på.

§8  Rapporter.
Vad är gjort och vad är på gång?
a) Nya handikappanpassade rampen till föreningshuset är klar.
b) Huset har dessutom fått nytt kylskåp och ny diskmaskin.
c)Återvinningen har utökats med komposttunnor.
d) Det har varit kolonisyn. Gruppen meddelar att gångar, staket och skötseln av trädgårdar ser mycket bra ut. Två saker dock: Man ska rensa ogräset ut till halva gången, inte 50 cm ut som det ibland talas om. Sedan vad gäller nedre området, ut mot vägen: Om buskar tillåts sticka ut sina grenar genom staketet, förstörs det tyvärr. Därför: Klipp bort!
e)  Expeditionstiden är 18.00 – 18.30 varje onsdag. Kom gärna hit till föreningshuset och berätta om tankar och frågor, så blir det en bra kommunikation.
f) Dom har nu fallit i Mark- och miljödomstolen gällande kraftledningsstolparna genom vår koloni. Stolpe 53 och 54 kommer att ersättas med vinkelstolpar i stål. Stolpe 54 flyttas då 10 meter söderut.
g) Festkommittén: Allt vad de vill förmedla står i den almanacka som sitter på våra anslagstavlor. De fortsätter i övrigt med att jobba med alkoholtillståndet.
h) 90-årsjubileumet:
Cirka 20 stugor vill vara med i ”Öppen trädgård”. En hoppborg för barnen kan eventuellt komma till. Biljetter köps på föreningsexpeditionen, se tid ovan. Kostnad 150:-
Vi behöver hjälp till caféet i lotterikiosken 12-16. Hör av dig om du vill baka, stå i caféet, eller annat. Kontakta Göran Sandberg.
i) Loppis på lördag den 8 juli.
Avrapportering av denna. Skänk gärna!
j) Områdesansvariga rapporterar: Göran Huseby berättar från övre området; Det är positivt! Övriga områden ej representerade.
k) Övrigt:
1)     ”Sopgubbarna” har beställt dubbel tömning av papper och plast. Packa väldigt gärna ihop dina sopor! Claes, med flera, visar hur man lägger plastkrukor i varandra, och plattar till mjölkkartonger. En uppskattad visning av hur vi kan utveckla vårt sopkunnande med enkla medel.
2)     Toaletterna: Lägg bara i sanitetsartiklar i sanitetsbehållarna. (Ej fimpar, hundbajspåsar, m.m.)
3)     Skogskomposten: Fungerar relativt väl just nu – fortsätt på den vägen!
4)     Vatten och avlopp: Undvik att spola ner trasor, e.d. i avloppet. Matfett, liten lektion: Torka ur stekpannan med hushållspapper och släng det i soporna. Friterar du? Ta en mjölkkartong och häll restoljan i. Släng sedan i hushållssoporna. På det sättet håller vi rören blanka och fina.
5)     Evenemang: På kräftskivan den 19 augusti spelar uppskattade Cross road blues band.
Sagor i sommarnatten nästa gång i slutat av juli. Kolla in anslagstavlorna. Alla välkomna!
6)     Inte lägga trädgårdsavfall i backen upp till bakre parkeringen!

§9  Ekonomi
Midsommarfesten omsatte 25.000:- Vinsten blev 7.400.
Nya vitvaror till köket kostade 9.500:-. Rampen 19.000:-
Alla har betalt sitt arrende. Noteras: Av kostnaden på 8.500:- är 1.900:- avgift till vår egen förenings verksamhet.

§ 10 Övriga frågor
Det skulle vara bra med en karta över hela området på Övre området.
Håll uppsikt över dina husdjur! Dock: Uppskattas när katterna håller efter mössen.
Beslut om att sand kan köpas in till grusgången mot Kolonist-udden är redan taget. Dock får de boende lägga ut det själva. Är du intresserad kan du kontakta Henrik, nr.78.
Bakre parkeringen: Vädjan om att man packar ihop sig, så fler får plats.
Styrelsen tar med sig dessa frågor.

§11 Mötet avslutas
Ett möte med glada tillrop och många applåder avslutas härmed.


Vid protokollet                Justerare                     Justerare                   Mötesordförande

Extra årsmöte protokoll

Extra årsmöte Delsjökolonien 1 juli 2017
Protokoll

§ 1  Marie Anneling hälsar alla välkomna.

§ 2 och 3  Dagordningen godkänns, och röstlängden fastställs: 73 röstberättigade och 2 fullmakter.

§ 4  Mötet fastställer att kallelsen skett i behörig ordning.

§ 5  Mötet väljer Claes Anneling till ordförande.

§ 6  Eva Löthman väljs till sekreterare.

§ 7 och 8  Anders Ekberg och Lotta Hellsing väljs till justerare och rösträknare.

§ 9  Beslut om ny budget gällande nya lekplatsen.
       Göran Sandberg gör en tillbakablick på lekplatsens historia: Från slutat av 50-talet fanns den på        halva den nuvarande fotbollsplanen. Krockar skedde då ibland mellan ivriga fotbollsspelare och gungande barn.
På 80-talet flyttades lekplatsen till området norr om mellantoaletterna.
Vattenfall väckte frågan om evakuering, då platsen ansågs strida mot deras föreskrifter. Frågan kom till styrelsens bord hösten 2015.
Förslaget om placering öster om fotbollsplanen underkändes av Park och Natur. De pekade på att berget låg i dagen och att en björk skulle behövas tas ner.

Jessica Aitman har tillsammans med Ulf Bornstein utrett och jobbat med frågan. Ny placering föreslås vara vid nedre toaletterna, söder om dem.
Jessica Aitman visar det planförslag som föreslås för hur lekplatsen ska se ut.
Budget: Genomförandet kostar cirka 200.000 kronor. Föreningen har 45.000 kr. och sponsor bidrar med 30.000 kronor. Det fattas alltså 125.000 kronor.
Beslut: Mötet ger styrelsen mandat att ta projektet vidare, och därmed frigöra 125.000 kronor av våra medel.
Styrelsen lovar att ta med sig frågan om eventuellt andra lekredskap kan rymmas inom planen.

§ 10  Mötet avslutas.
Vid protokollet                  Justerare                Justerare                        Ordförande

söndag 2 juli 2017

Loppis

Inlämning:
torsdag 7/7 kl 17-19
fredag 8/7   kl 17-19