tisdag 28 februari 2017

Årsmötesprotokoll Delsjökolonien 20/2 2017

§1 Marie Anneling hälsar alla välkomna och informerar lite kort om att vi har haft en del inbrott i stugorna, under senare tid. Det kan vara bra att åka upp och titta till sin stuga då och då.

§2 Parentation: så vitt vi känner till, så har vi inte haft några kolonister, som har gått bort, under året.

§3 Dagordningen godkänns, och röstlängden fastställs: 58 röstberättigade + 10 fullmakter.

§4 Mötet fastställer att kallelsen skett i behörig ordning.

§5 Mötet väljer Marianne Karlström till att leda förhandlingarna.

§6 Ulf Bornstein väljs som protokollförare

§7 och 8 Marie Olson och Annis Duran väljs som justerare och tillika rösträknare

§9 Styrelsens förvaltningsberättelse: gås igenom rubrik för rubrik : Birgitta kommenterar lite granna noterna till den ekonomiska redovisningen.

§10 Revisorerna redovisar sin revisionsberättelse.

§11 Mötet beslutar att fastställa 2016 års balansräkningen och resultaträkning.

§12 Mötet beslutar att bevilja styrelsen ansvarsfrihet.

§13 Mötet beslutar att det under verksamhetsåret uppkomna underskott på -8655 kr, i enlighet med styrelsens förslag, balanseras i ny räkning.

§14 Inlämnade motioner och styrelsens förslag:
Motion1: Påfyllnad av finkornigt grus/sand på resten av Tofsmesgången: mötet beslutar enligt styrelsens yttrande: att bifalla motionen
Motion 2: Uppställning av studsmatta: mötet beslutar enligt styrelsens yttrande: att avslå motionen
Motion 3: Miljöstationen utökas med tunnor för matavfall: mötet beslutar enligt styrelsens yttrande: att bifalla motionen
Styrelsens förslag nr 1: Om bildandet av en byggrupp: mötet röstar ja till styrelsens förslag
Styrelsens förslag nr 2: Om att arvodera valberedningen med arbetsplikt: mötet röstar ja till styrelsens förslag
Styrelsens förslag nr 3: Om att debitera medlem som uteblir på städdagar med 200 kr/tillfälle: frågan återremiteras till styrelsen
Styrelsens förslag nr 4: Om att verksamhetsberättelsen kan distribueras till medlemmar via mejl: mötet röstar ja till styrelsens förslag

§15 Våra ordningsföreskrifter: inga förändringar

§16 Om ersättningar: mötet beslutar enligt styrelsens förslag: oförändade arvoden för 2017

§17 Mötet beslutar att fastställa styrelsens förslag till: årsavgifter:
Arrende+föreningsavgift: 8500 kr
Parkering inom området: 600 kr
Tvättstuga: 200 kr
Betalas senast 29:e april 2017 till BG 5799-9963

Mötet beslutar att fastställa styrelsens förslag verksamhetsplan vad gäller årets prioriterade underhållsarbeten. Kompletterande information, vad gäller vår 5-årsplan lägger vi ut på bloggen.
Mötet beslutade att fastställa styrelsens förslag till budget, med reservation för att vi kan komma att behöva ta medel från eget kapital till jubileumsfirandet.

§18 Val av styrelse:
a: Ordförande för 2 år, omval: mötet beslutade enligt valberedningens förslag: Marie Anneling
b: 2 styrelseledamöter på vardera 2 år, nyval: mötet beslutade enligt valberedningens förslag:
Torbjörn Ekström och Ulrika Grönerus
c: 2 styrelseledamöter på vardera 1 år, fyllnadsval: mötet beslutade enligt valberedningens förslag:
Jessica Aitman och Göran Sandberg
d: Kassör för 1 år, fyllnadsval: mötet beslutade enligt valberedningens förslag: Marie Ekberg

§19 Val av revisorer:
Revisor, 2 år nyval: mötet beslutade enligt valberedningens förslag: Kent Ramberg
Revisorersättare, 1 år omval: mötet beslutade enligt valberedningens förslag: Kerstin Ax

§20 Övriga Val:
a och b: FGK-represententer – mötet beslutade att styrelsen själva utser representanter
c: 2 studieombud på 2 år vardera, nyval: mötet beslutade enligt valberedningens förslag: Johan Karlborg och Anne Hanbert
d: 3 st områdesansvariga, 1 år: mötet beslutade enligt valberedningens förslag: Göran Huseby, övre, nyval, Franjo Haluzan, mellan, omval, Pernilla Jigberg, nedre, nyval
e: festkommitté: mötet beslutade enligt valberedningens förslag: Leif Gustavsson, sammankallande, Line Södergren, Patrik Norberg, Gull Andersson, Britt Wheeler och Mats Bent
f: Husvärd, omval, 1 år: mötet beslutade enligt valberedningens förslag: Berit Ohlsson

§21: Val av valberedning:
Björn Tenghag, sammankallande, Eva Falk, Annis Duran och Magnus Andersson

§22 Övrigt: Datum för årets loppis: 8:e juli. Man kan boka föreningshuset från och med nu. Jubileét är preliminärbokat till 15:e juli. Det är inte tillåtet att köra in med bil på området under tiden de stora grindarna är låsta, och även under säsongstid, så får bilkörning inom området bara ske undantagsvis.

§23 Avslutning: de avgående styrelseledamöterna, den avgående revisorn, den avgående ledamoten från valberedningen och mötesordföranden avtackades alla med en blomstercheck och Marie avslutade mötet.Vid protokollet          Justeringsman         Justeringsman         Ordförande
Ulf Bornstein             Marie Olson            Annis Duran             Marianne Carlberg