måndag 29 februari 2016

Protokoll från årsmötet

Årsmöte Delsjökolonin 22:e februari 2016

§1 Marie Anneling hälsade alla välkomn, och informerade kort om årets parkeringstillstånd – de kommer att bli försenade, de kommer inte att finnas några till salu på vårstäddagen, men vi kan använda ”våra nuvarande” parkerings-tillstånd, utan att bli lappade.

§2 1 minuts parentation hölls för de under året avlidna kolonisterna: Marianne Hylén och Sture Hult.

§3 Dagordningen fastställdes, och röstlängden fastställdes: 57 röstberättigade, varav 2 fullmakter.

§4 Mötet beslutade att kallelsen skett i behörig ordning.

§5 Till mötesordförande valdes Claes Anneling

§6 Till protokollförare valdes Ulf Bornstein

§7 Till justerare valdes Magnus Andersson och Franjo Haluzan

§8 Till rösträknare valdes Magnus Andersson och Franjo Haluzan

§9 Styrelsens verksamhetsberättelse gicks igenom, rubrik för rubrik, vid rubriken genomfört underhåll 2015, blev det kompletterat med en punkt: Väntkur uppsatt och målad vid A-grinden. Väntkuren har vi fått av Park och Natur. Även den ekonomiska åråredovisningen genomgicks summariskt med bara smärre synpunkter.

§10 Revisionsberättelsen lästes igenom.

§11 Mötet beslutade att fastställa 2015 års balansräkningen och resultaträkning.

§12 Mötet beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet.

§13 Mötet beslutade att det under verksamhetsåret uppkomna resultatet på 38113,93 kr, i enlighet med styrelsens förslag, balanseras i ny räkning.

§14 Inkomna motioner:
1. Mötet beslutade enligt styrelsens yrkande angående boulebanan: vi åtgärdar som motionären föreslår. Vi tar medel för detta ur löpande underhåll.
2. Mötet beslutade enligt styrelsens svar: arbetsgången är redan den som motionären föreslår
3. Mötet beslutade enligt styrelsens yrkande: att bifalla motionen angående regler för partytält.

§15 Mötet beslutade enligt styrelsens förslag vad gäller justering av ordningsföreskrifter. Styrelsen avser att ta fram nya ordningsföreskrifter till vårstäddagen.

§16 Ersättningar: Mötet beslutade enligt styrelsens förslag: att ersättningen för styrelseledamöterna ska motsvara ett prisbasbelopp, 44300 kr, som styrelsen sen själv fördelar inom sig. Övriga förtroendevaldas arvoden förändras inte.

§17 Mötet beslutade att godkänna styrelsens verksamhetplan för 2015, med ett litet tillägg om byte av låskista vid A-grinden. Styrelsens förslag till avgifter för 2016 fastställdes:
Årsavgift: 8000 kr
Parkering inom området: 600 kr
Tvättavgift: 200 kr

senast 30 april BG: 5799-9963
Styrelsens förslag om 5-årsplan fastställdes.


§18 Val:
a) Kassör för 2 år: Mötet beslutade enligt valberedningens förslag: Birgitta Åström stuga 45
b) 3 styrelseledamöter 2 år: Mötet beslutade enligt valberedningens förslag: Ulf Bornstein stuga 29, Catharina Crafoord stuga 56 och Siw Sondell stuga 120

§19 Val fortsättning: Revisor 2år och revisorersättar 1 år: Mötet beslutade enligt valberedningens förslag: Marie Olsson stuga 110 resp Kerstin Ax stuga 136

§20 Övriga val:
a) och b): FGK-represententer – mötet beslutade att styrelsen själva utser represententer
c) 3 områdespersoner: Mötet beslutade enligt valberedningens förslag: Barbro Strömqvist stuga 92, Franjo Haluzan stuga 142 och Reine Eriksson stuga 6
d) Studieombud: Mötet beslutade enligt valberedningens förslag: Ingela Åkerström
e) Valberedning: Mötet beslutade att utse: Per-Arne Holmberg, Mona-Lisa Falk och Björn Tenghag
f) Festkommité: Mötet beslutade enligt valberedningens förslag: Claes Anneling stuga 63, Per-Arne Holmberg stuga 142, Leif Gustavsson stuga 2, Louise Vinberg stuga 83 och Pia Ternstrand stuga 62
Övrigt: Vad gäller midsommar, så talade Berit Olsson och Anita Fyhr om att de inte längre är beredda att axla så stort ansvar, det krävs mycket mer insatser från medlemmarna för att vi ska få ihop midsommarfirandet så som vi har haft ett antal år. Tre medlemmar meddelade att de i alla fall är beredda att ingå i en midsommargrupp: Per-Arne Holmberg, Birthe Hassing och Ingrid Eklöf. Vi kommer att försöka värva fler medlemmar till detta arbete på städdagen.

§21 -

§22) Övrigt: lite diskussioner om bl.a. parkeringen i söder

§23 Mötet avslutades. Anita Fyhr som avgår från valberedningen, avtackades med blommor och även mötesordförande Claes Anneling fick blommor

Vid protokollet Justeringsman Justeringsman Mötesordförande Ordförande
______________ _______________ _______________ _______________ _________________


Ulf Bornstein Magnus Andersson Franjo Haluzan Claes Anneling Marie Anneling