lördag 27 juni 2015

sommarmötet 2015


Kallelse och
dagordning till sommarmöte lördag den 4 juli kl. 12.00


§1 Mötets öppnande.

§2 Godkännande av dagordningen.

§3 Val av ordförande.

§4 Val av sekreterare.

§5 Val justerare att justera sommarmötesprotokollet

§6 Årsmötesprotokollet redovisas.

§7 Valberedningen informerar!

§8 Rapporter.
       Vad är gjort och vad är på gång.

·     festkommitté
·     arrangemang
·     områdesansvariga
·     övrigt


§9 Ekonomi.

§10 Studieombuden informerar.

§11 Övriga frågor!


§12  Avslutning