måndag 16 juni 2014

Extra Årsmöte
Medlemmarna i Delsjöns koloniförening kallas härmed till extra årsmöte 2014-07-05  klockan 12:00 i samband med sommarmötet.
Plats: föreningshuset

Dagordning

§1 mötesformalia, val av;
 a/ mötesordförande
 b/ sekreterare
c/ justerare tillika rösträknare

§2 mötets behöriga utlysande

§3 fastställande av röstlängd

§4. Fastställande av Delsjöns koloniförenings nya stadgar.
Förslaget är baserat på FGK:s normalstadgar för förening.

§5 mötets avslutandeOm du inte själv kan gå kan du lämna en fullmakt.

Obs att man bara kan ta emot en fullmakt