måndag 3 mars 2014

Årsmötesprotokoll för Delsjökolonin 2014-02-17

§1 Ordförande Marie Anneling hälsade alla välkomna.

§2 En tyst minut hölls för under året bortgångna kolonister: Bengt Hammarstrand stuga 125 och Gerd Ivarsson stuga 90.

§3 Dagordningen fastställdes med några korrigeringar: Revisorernas berättelse blev punkt 9, Fastställande av balansräkning blev punkt 10, Beslut i anledning av föreningens över- eller under- skott enligt balansräkning blev punkt 12, Behandling av inlämnade motioner blev punkt 13, Bestämmande om ersättning till av årsmötet utsedda styrelseledamöter, revisorer och suppleanter blev punkt 14.

§4 Till protokollförare utsågs Ulf Bornstein, till justeringsmän och rösträknare utsågs: Kent Ramberg och Kent Ternstrand.

§5 Till ordförande att leda förhandlingarna utsågs Göran Sandberg, FGK

§6 Röstlängden fastställdes till 78 röstberättigade, varav 8 fullmakter.

§7 Mötet beslutade att kallelse skett i behörig ordning.

§8 Årsberättelsen gicks igenom, rubrik för rubrik. Mötet ställde sig positivt till att berättelsen i år var en aning mer utförlig vad det gällde arrangerade aktiviteter, dock saknades söndagsfotbollen och musikunderhållningen. Det ekonomiska utfallet diskuterades: kostnaden för renhållning t.ex., har ökat – Dick förklarade bl.a. att vi har samma antal sopkärl under hela säsongen numer – 15 stycken, och soporna vägs. Kostnaden för vårt vatten, som har ökat, diskuterades också.. Bl.a. diskuterades användning av vattenspridare i våra trädgårdar. Magnus klargjorde att kostnaden för underhåll av avloppssystemet kan komma att stiga, bl.a. beroende på tvättlappar, och annat, som systemet inte kan hantera.

§9 Revisionsberättelsen lästes igenom.

§10 Mötet beslutade att fastställa 2013 års balansräkningen.

§11 Mötet beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet.

§12 Mötet beslutade att den under verksamhetsåret uppkomna förlusten på 1.609 kr, i enlighet med styrelsens förslag, balanseras i ny räkning.

§13 I enlighet med styrelsens yttrande bifölls motionen om vattenslang till odlingslotterna. I enlighet med styrelsens yttrande avslogs motionen om införskaffande av äppelpress och äppelkross.

§14 Mötet beslutade att höjning av ersättningen till styrelseledamöter, revisorer och suppleanter, som tidigare, regleras per index.

§15 Mötet beslutade att fastställa styrelsens förslag till verksamhetsplan och budget. Mötet beslutade att i enlighet med styrelsens förslag fastställa årsavgiften till 7.100 kr + eventuella tillägg för parkering inom området: 600 kr och tvättavgift: 200 kr. En diskussion fördes om ytterligare investerings-och renoveringsbehov, t.ex. toaletthuset i mellanområdet.

§16 Val: Helt i enlighet med valberedningens förslag valdes:
a) som kassör Birgitta Åström stuga 45 2år
b) som ordinarie styrelseledamöter Ulf Bornstein stuga 29 2år och Catharina Crafoord stuga 56 2år
c) som ersättare i styrelsen Senad Gluhic stuga 132 1 år och Siv Sondell stuga 120 2 år
d) som revisor Marie Olsson stuga 110 2 år och Marie Ekberg stuga 107 1 år
e) som revisorersättare Kerstin Ax stuga 136 2 år och Kent Ramberg stuga 20 1 år
f och g) som FGK-representant : ingen specifik, frågan överlämnades till styrelsen att hanteras
h) som valberedning sittande valberedning: detta var inget eget förslag men valberedningen hade anmält att de stod till förfogande: Anita Fyhr, Per-Arne Holmberg och Mona-Lisa Falk
i) som studieombud Eva Falk stuga 117 1 år och Ingela Åkerberg stuga 57 1 år
j) som områdespersoner 1 år: Barbro Strömqvist stuga 92, Franjo Haluzan stuga 142 och Reine Eriksson stuga 6
k) som festkommitté: Kerstin Ax stuga 136, Per-Arne Holmberg stuga 145, Gunilla Karlsson stuga 4, Hans Eriksson stuga 129 och Claes Anneling stuga 63
l) som husvärd 1 år Berit Olsson stuga 38
Även en midsommarkommitté utsågs: Ingrid Palmegren stuga 1, Ingrid Eklöf stuga 96, Anita Fyhr stuga 55, Eva Andersson stuga 61, Anette Lindahl stuga 36, Ingela Åkerberg stuga 57

§17 Övriga ärenden
a) Det medskickade förslaget till nya stadgar är tänkt att antas vid nästa reguljära årsmöte. Sommarmötet kommer att förklaras som extra årsmöte och då kan de nya stadgarna, stadgeenligt enligt de gamla stadgarna, antas på två på varandra följande årsmöten. Har man åsikter och funderingar kring detta, kan man kommunicera med styrelsen.
b) Göran Sandberg lämnade en rapport från FGK: bl.a. har man jobbat med avtal som avser de gemensamma ytorna inom föreningarna. Det som ligger oss närmast tillhands, dock, är det nya arrendeavtalet för Delsjökolonin. Många uttryckte oro för de förväntat aviserade kraftiga höjningarna av arrendet, en diskussion fördes om argument som kan anföras till vår fördel.

Mona-Lisa Falk meddelade att hon fortsätter som ansvarig för odlingslotterna och även grötfrukostarna.

c) Uppvaktning/Avtackning: Kassören Björn Vinberg, styrelseledamöterna Tommy Persson och Mikael Hasteus, revisorerna Charlotte Ericsson och Gun Walldal samt ordföranden för mötet Göran Sandberg avtackades med blommor

§ 18 Mötet avslutades

Vid protokollet   Justeringsman      Justeringsman        Ordförande
________________ _______________ _______________ _______________
Ulf Bornstein      Kent Ramberg    Kent Ternstrand     Marie Anneling
sekreterareMötesordförande_____________________
Göran Sandberg, FGK