tisdag 9 juli 2013


Protokoll från sommarmöte i Delsjökolonien 6/7 2013

§1 Marie Anneling hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat

§2 Mötet godkänner dagordningen

§3 Marie Anneling väljs som ordförande för mötet

§4 Ulf Bornstein väljs som sekreterare för mötet

§5 Catharina Craaford och Reine Eriksson väljs till justerare och tillika rösträknare

§6 Ulf Bornstein läser valda delar av beslutskaraktär ur protokollet från senaste årsmötet

§7 Rapporter: Marie rapporterade om: städdagen som fungerade väl, målningsarbetet inomhus i föreningshuset är klar, många medlemmar var behjälpliga, till föreningen är skänkt en tavla av Peo Netterblad som hänger i föreningshuset, i övrigt haft vi haft ett midsommarfirande med många gäster och fint ekonomiskt utfall, vi har ett kalendarium med en mängd aktiviteter som är löper på. Dick Eriksson, som ansvarar för vår sop/återvinningsstation, hade skrivit ett brev till mötet, som upplästes av Claes Anneling, där han pekade på en del problem: medlemmar slänger t.ex. allt möjligt i våra avfallsbingar. Det är endast tillåtet att slänga hushållssopor i dessa. I tidningsåtervinningen får man endast slänga tidningar/tidskrifter – inget annat. I ställningen för wellpappsåtervinningen får endast ihopvikt tillplattad wellpapp, och inget annat läggas. Björn Vinberg rapporterade att vår ekonomi är stabil, vi ser för närvarande ut att gå mot ett bättre resultat i år än väntat. Göran Sandberg rapporterade från FGK: Delsjökolonins avtal med kommunen går ut 31:e dec. 2014 och medlemmarna kommer framöver att få ett brev hemskickat, där det gamla avtalet sägs upp, ett nytt skall förhandlas fram genom FGK med nya villkor och nytt arrende. Bygglovsrutiner: börja alltid med att ta kontakt med styrelsen om dina planer, sen kontaktar du fastighetskontoret och för så småningom korrespondens med dem vad gäller alla formella handlingar.

§8 Catharina Craaford hade iordningställt ett bildspel som tog upp problemen vi har med skötseln av komposteringen ute i skogen i söder: Vi medlemmar måste sköta detta bättre, annars riskerar vi böter och ett förbud mot att lägga ut växtmaterial i skogen. Just nu kan man bara lägga växtmatrial bakom ”högen” ner mot en ravin, endast växtmatrial mindre grovt en en enkrona. Grövre matrial får vänta till rishögen vid fotbollsplanen efter säsong. Det går bra nu att hämta fin jord vid baksidan ”högen”. Kanske skulle vi behöva ett såll där?

§9 Motionerna från årsmötet, vad gäller stadgeändringar: Catharina Craaford och Marie Anneling tittar för närvarande på detta, finns det synpunkter från någon medlem så går det bra att kontakta någon av de nämnda.

§10 Anette Lindahl hade lämnat in en skrivelse om behovet av ny och kanske snabbare tvättmaskin, styrelsen hade beslutat att be sommarmötet ta ställning i ärendet. Mötet beslutade att införskaffa en tvättmaskin till, till övre området, styrelsen ombesörjer alla detaljer.

§11 Förra året, under höst-städdagen, gjorde vi på prov ett försök med finare, mer hårdpackat grus i mitten av gången efter B-grinden. Mötet förefaller nöjda med försöket och vill att vi fortsätter på liknande sätt med fler av våra gångar.

§12 Övrigt: Ett förslag om att ”välrastade” hundar kan leka på fotbollsplanen en kort stund på dagen röstades ner. Kan vi ha en behållare för ”komposterbart matrial” vid vår sop/återvinningsstation? Styrelsen kollar upp detta. Mellantoa behöver kanske rustas upp.

Vid protokollet Ordförande Justerare Justerare
Ulf Bornstein Marie Anneling Catharina Craaford Reine Eriksson