lördag 23 mars 2013

Rishögen!

Nu växer rishögen.
Tänk på att hålla gångarna fria när ni slänger ert ris.
Lägg riset på högen och inte bredvid.

fredag 8 mars 2013

Viktiga datum under säsongen 2013:
Lördag 27/4 Vårstädning 10.00-13.00 Försäljning av parkeringskort på exp kl 12.00
Lördag 6/7 Sommarmöte kl 12.00
Onsdag 13/7 Möte för nya kolonister
Lördag 21/9 Höststädning kl 10.00-12.00

lördag 2 mars 2013


Årsmötesprotokoll för Delsjökolonien 2013-02-25

§1 Ordförande Per-Arne Holmberg hälsade alla välkomna

§2 En tyst minut hölls för under året bortgångna kolonister ( stuga 132)

§3 Röstlängden fastställdes: 60 röstberättigade och 7 fullmakter.

§4 Dagordningen fastställdes med några smärre justeringar med avseende på årets val:

17b: 1 styrelseledamot, 17d: utgick, 17e: 1 revisorsersättare, 17f: 2 studieorganisatörer

Under §18, övriga val, val till midsommarkommitté

§5 Mötet valde Claes Anneling att leda mötet

§6 och §7 Till rösträknare och justeringsmän valdes Magnus Andersson och Ralf Frid

§8 Mötet beslutade att kallelse skett i behörig ordning

§9 Årsberättelsen gicks igenom, paragraf för paragraf, sidan 6: Aktiviteter som arrangerats av styrelse och festkommité ändrades till: Aktiviteter som arrangerats av föreningen. Fler exempel nämndes också: Sagostunder för vuxna, Stick-café, Bridge-kvällar, Melodikryss på lördagsmornar, Quiz, TV-kvällar med fotbolls-VM, Studiekvällar, Hantverksmässa, Musikkvällar.

§10 Mötet beslutade att fastställa 2012 års balansräkningen

§11 Revisionsberättelsen lästes igenom

§12 Mötet beslutade att ge styrelsen ansvarsfrihet

§13 Årets motioner: Motion nr1: Mötet beslutade i enlighet med styrelsens yttrande

Motion nr 2: Mötet beslutade i enlighet med styrelsens yttrande

§14 Mötet beslutade i enlighet med styrelsens förslag med avseende på ersättningar till styrelseledamöter, revisorer och suppleanter

§15 Mötet beslutade att årets vinst balanseras i ny räkenskap

§16 Verksamhetsplanen:

A: Efter omröstning beslutade mötet att godkänna styrelsens förslag om höjning av hyra för föreningslokalen och lilla lokalen (Delsjöns Livs) till 1000 kr/tillfälle respektive 500kr/tillfälle

B: Mötet beslutade att fastställa budgeten

C: Mötet beslutade att fastställa årsavgiften för 2013 till 7000 kr + eventuellt parkeringsplats (inom kolonien) 500 kr + eventuellt nyttjanderätt till tvättstuga 200 kr. Betalning senast 30 april BG: 5799-9963. Förseningsavgift 100 kr.

Paus med fika

§17 Val inför kommande verksamhetsår:

a: Till ordförande för 2 år valdes Marie Anneling

b: Till styrelseledamot för 2 år valdes Annika Sellin

c: Till styrelseersättare för 2 år valdes Catarina Crafoord

d: utgick

e: Till revisorersättare för 1 år valdes Marie Ekberg

f: Till studieorganisatör för 1 år valdes Eva Falk och Anna Bjerstaf

g: Till områdespersoner valdes: Barbro Strömqvist, Franjo Haluzan och Reine Eriksson

h och i: FGK-ledamöter: utses av styrelsen

j: Till valberedningen valdes: Anita Fyhr, Mona-Lisa Falk och Per-Arne Holmberg

k: Till ledamöter i festkommittén valdes: Kerstin Ax, Per-Arne Holmberg, Inger Sandberg, Gunilla Karlsson

l: Till husvärd valdes Berit Olsson

§18 Övriga val: Till midsommarkommittén valdes: Anita Fyhr (sammankallande), Ingrid Palmgren, Kerstin Ax, Monika Lundström, Eva Andersson, Annika Sellin, Ingela Åkerberg och Magnus Andersson

§19 a Rapport från FGK: Göran Sandberg berättade bl.a.: våra individuella nyttjanderättsavtal kommer att sägas upp under 2014 för att tecknas på nytt genom FGK. Förslag till nya lokala stadgar är på gång. Det finns risk för avsevärd höjning av arrendet när vårt nuvarande avtal löper ut.

b: Uppvaktning: Anette Lindahl och Claes Anneling avtackades med blommor, Per-Arne Holmberg avtackades med en present.

§ 20 Mötet avslutades

Vid protokollet Ulf Bornstein