onsdag 7 mars 2012

Protokoll Årsmöte

Protokoll för Delsjökoloniföreningens årsmöte 2012

§1 Ordförande Per-Arne Holmberg hälsade alla välkomna

§2 En tyst minut hölls för avlidne kolonisten Charlotte Johansson

§3 Dagordningen fastställdes, med ett några korta tillägg: lite information från sopstationsansvarige Dick Ericson vid punkt 22, en önskan från Claes Anneling om en punkt 14a: verksamhetsplan, och en utökning av punkt 3: fastställande av röstlängd. Röstlängden fastställdes 67 röstberättiganden varav genom 5 ombud

§4 Claes Anneling valdes till mötets ordförande

§5 Ulf Bornstein valdes till mötets protokollförare, Magnus Andersson och Eva Falk valdes till justeringsman/kvinna

§6 Magnus Andersson och Eva Falk valdes till rösträknare

§7 Mötets mening var att kallelse till årsmötet skett i behörig ordning

§8 Verksamhetsberättelsen för 2010. Mötesordföranden läste upp rubriker från verksamhetsberättelsen och lät ordet vara fritt, under övriga förtroendeuppdrag valberedning skall Mats Andersen inte vara med och det skall vara Peter Jonsson

§9 Kassören Björn Vinberg redogjorde för föreningens ekonomi utifrån årsredovisningen, bl.a. med hjälp av lite powerpoint-bilder. Mötet fastställde årets balansräkning.

§10 Revisionsberättelsen presenterades och studerades

§11 Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet

§12 1 motion var inlämnad till årsmötet, den handlade om ersättning till Veselina Isberg för hennes arbete med sin biodling. Mötet beslutade enligt styrelsens förslag att ge Veselina 10 timmar av föreningens arbetsplikt.

§13 Mötet beslutade att de ersättningarna som finns i kolonien för olika förtroendeuppdrag skall vara samma som tidigare men med ett uppräknat årsindex

§14a Verksamhetsplan: Förslag till större arbeten 2012: el-arbete i föreningshuset, en begagnad diskmaskin är införskaffad till köket, en handikappramp är inköpt

§14b 85-årsjubileum: en jubileumsgrupp utsågs: Mona-Lisa Falk (148), Göran Sandberg (101), Claes Anneling (63), Per-Arne Holmberg (145), Eva Gometz (131) och Lilianne Sohlberg (3)

§15 Arbetsgrupper: En midsommargrupp utsågs: Lena Eriksson(6), Bertil Andersson (31), Berit Olsson (38), Monica Lundström (116), Kerstin Ax (136), Ingela Åkerberg (57), Eva Andersson (61), Ulla Carlshamre (35), Anette Lindahl (36) och sammankallande Anita Fyhr (55). En byggrupp utsågs: Mikael Hasteus (159), Magnus Andersson (35), Reine Eriksson (6), Ralf Frid (66), Birgitta Rydkvist (32), Tommy Persson (94). En eventuell ungdomsgrupp och barngrupp diskuterades.

§16 Mötet beslutar enligt styrelsens förslag att avgiften för utnyttjande av föreningens tvättmaskin skall vara 200 kr/år.

§17 Göran Sandberg redogjorde för upphandlingen och inkomna offerter för arbetet med att byta ut el-utrustningen i föreningshuset, vi har beslutat att ge arbetet till Te-Ge Elektriska HB till en kostnad av 48000 kr – det kan tillkomma lite ytterligare, arbetet planeras att börja i mars.

§18 Catharina Craaford har varit behjälplig med att uppdatera våra ordningsregler. Göran Sandberg ledde en liten genomgång av de nya reglerna. Diskussion om hur vi hanterar misskötta tomter och stugor. Skyltar till grindar om öppettider: både Kent och Claes kan fixa skyltar.

§19 Mötet fastställer styrelsens balansräkning

§20a Mötet fastställer styrelsens budgetförslag

§20b Mötet fastställer styrelsens förslag till årsavgift: 6600 kr + eventuell P-hyra + eventuellt 200 kr för utnyttjande av tvättmaskin

§21 Valberedningens rapport:
a Kassör 2 år Björn Vinberg
b Styrelseledamot 2 år Ulf Bornstein Tommy Persson
c Ersättare styrelsen 1år Marie Anneling
c Ersättare styrelsen 2 år Mikael Hastelius
d Revisor 2 år Gun Walldal
e Revisorersättare 1 år Catharina Craaford
f Studieombud 1 år Eva Falk och Anna Bjerstaf
g Områdeansvariga 1 år Peter Jonsson Barbro Strömqvist (nedre omr) Mats Andersén (mellan omr)
h Ordinarie till FGK 1 år Per-Arne Holmberg
i Ersättare till FGK 1 år utses av styrelsen
j Valberedning Anita Fyhr, Peter Jonsson, Mona-Lisa Falk
k Festkommité Kestin Ax, Anneli Andersen, Inger Sandberg Anna Olausson-Källfelt
l Husvärd Anette Lindahl
Mötet beslutar enligt valberedningens rapport

§22a Göran Sandberg redogjorde lite från FGK:s arbete, man har t.ex. under året arbetat en del med frågor som: de nya ombyggnadsreglerna, vatten/avlopp, studier och nya stadgar till föreningarna

§22b Dick Ericson informerade lite från sopstationen: det är viktigt att alla sköter sin sopsortering ordentligt, endast hushållsavfall i de vanliga soporna – inte t.ex. bygg- eller kompostmatrial. Det är också viktigt med omsorgsfull sopsortering med tanke på att våra sopor inom en snar framtid kan komma att debiteras utefter vikt. Man kan inte lägga vinlåder, ölkartonger eller äggkartonger i wellpappsvagnen, de skall tryckas ihop och läggas i de vanliga soperna, och inga mjölkpaket i tidningåtervinningen. Stationen är öppen 1:a maj- sista september.

§22c Uppvaktning med blommor för de avgående förtroendevalda

§23 Mötet avslutades

Vid protokollet Ulf Bornstein Justerare Eva Falk Justerare Magnus Andersson