måndag 20 juni 2011

Midsommar
Välkommen till sommaren 2011
Nu börjar våra sommaraktiviteter.

Några tankar inför Midsommaraftonsfirandet.

Vi kommer att behöva hjälp inför och under Midsommaraftonen.

Vårt gemensamma firande börjar kl.8.00 med samling för att hämta björklöv och ris till stången.
Kl.9.00 -9.30 ser vi gärna många medlemmar med blommor och längtan att vara med och klä den.
Alla är hjärligt välkomna att hjälpa till.

Kl. 14.15 Folkdanslaget "GDNS"
Kl. 15.00 Tombola, lotter. chokladhjul. Kaffe/te, saft & kakor m.m

måndag 13 juni 2011

Inbjudan från Göteborgs roddklubb

Välkommen på sommarkurs!

Göteborgs Roddklubb har roddskola i Delsjön 2011 vecka 24/25 eller31/32 Du kan gå en eller flera ”veckor” om du vill.

måndag – torsdag kl 10 -14

Vi lär ut roddteknik, båtvett, konditions- och styrketräning

Tag med badkläder, ombyte och matsäck

Vid regn tränar vi inomhus

SEK 200:-/vecka

Det enda kravet är att du kan simma Välkommen!

www.göteborgsroddklubb.se

Anmälan - ring eller maila: Ylva tel 0706-00 90 22

ylva.furuskog@swedenwithpassion.se

onsdag 8 juni 2011

Protokoll Årsmöte

Årsmöte 2011 Delsjökolonin
Protokoll 20110227
60 röstberättigade, varav 9 med fullmakt.

§ 1. Ordförande Per Arne Holmberg öppnar mötet och hälsar alla välkomna.

§ 2. Vi håller en tyst minut för att hedra de kolonister som avlidit under året.

§ 3. Dagordningen korrigeras:
Punkt 9 – Fel årtal anges i rubriken. Ska vara 2010, ej 2009.
Punkt 16 b – ska vara 1 styrelseledamot för 2 år.
Efter korrigering godkänns dagordningen.

§ 4. Kent Ramberg utses till mötesordförande.

§ 5. Eva Löthman utses till protokollförare. Justerare blir Ralf Fridh och Magnus Andersson.

§ 6. Justerarna väljs till rösträknare.

§ 7. Mötet menar att kallelse har skett i behörig ordning.

§ 8. Verksamhetsberättelse för 2010.
Mötesordföranden läser upp verksamhetsberättelsen.
Korrigeringar: Under punkten Valberedning ska Peter Ericsson ändras till Peter Jonsson. Under punkten Viktiga datum ska datum för möte med nya kolonister ändras till 15/6.
Efter genomgång och korrigeringar godkänns verksamhetsberättelsen.

§ 9. Fastställande av balansräkning
Kassören, Björn Vinberg, kommenterar: Våra intäkter från midsommarfest, pub och loppis har blivit större än vi räknat med. Vi har å andra sidan gjort en del stora satsningar som slukat pengar. Till exempel asfaltering av vissa delar av området, duschinstallation och nya handkärror. Vi får därför ett underskott med 42.000:-

Diskussion: -Varför står det 0 kr under Fonden för vattenfrågor. Svar. – Vi har slagit ihop den med fonden för underhåll, m.m., och flyttat över pengarna dit.
- Varför har ni asfalterat? Dels på grund av tillgänglighet och säkerhet. T ex i de branta backarna ner till nedre området. Dels för att vi inte ska få problem med sophämtningen. Därför asfaltering ner till sopstationen.

Beslut: Mötet fastställer styrelsens balansräkning.

§ 10. Revisionsberättelsen presenteras och studeras.


§ 11. Årsmötet beviljar styrelsen ansvarsfrihet.

§ 12. Motioner från medlemmar till årsmötet.
Mötet tycker att det är svårt att ta ställning till de två motioner som kommit in, då de enbart refereras i möteshandlingarna. Vad är motivet och tankarna bakom motionerna? Mötet vill att styrelsen framöver publicerar motionerna i sin helhet, med syfte, undertecknare och allt. Mötesordförande lovar att styrelsen kommer att ta med sig dessa synpunkter framöver.

Beslut: Mötet bestämmer att vi har rätt att ta beslut om dessa motioner på sommarmötet.

Mötet beslutar också att motionerna återremitteras till förslagsställarna för att utarbeta ett grundligare beslutsunderlag.
Vad gäller motion nummer ett om en altan i anslutning till puben. Beslutsunderlaget bör ange syfte och innehålla kostnadskalkyl och ritningar. Samrådsförfarande ska ske med berörda grannar. Utformning av eventuell altan bör ske i samklang med byggnadstypen.

Vad gäller motion nummer två om önskemål om en torrtoa i övre området. Syftet här är att underlätta för både friska och funktionshindrade att besöka toa.
Torrtoa kräver tömning en gång per år. Mulltoa kräver värme. Nedre området fick sin vintertoa pga att djupet var större än i de övre områdena. Styrelsen påminner om att rör för pottipotti finns vid nedre toa.

Motionen återremitteras till förslagsställaren med önskemål om att undersöka om det finns en billig och ej resurskrävande lösning.

§ 13. Bestämmande om ersättning till av årsmötet utsedda styrelseledamöter, revisorer och suppleanter till dem.
Beslut: Ersättningen räknas upp med index, som tidigare beslutats.

§ 14. Beslut om föreningens underskott enligt balansräkning.
Beslut: Underskottet balanseras i kommande balansräkning.

§ 15.a. Budgetförslag för år 2011.
Kassören Björn Vinberg presenterar budgetförslaget: Det är en snäv budget som inte rymmer mycket. Dock satsas det på tvättstuga och en ny grind.
Frågor om varför arrendekostnaden blir så hög 2011. Indexuppräkning svarar kassören. Fråga om att vi skaffar mer och mer maskiner (pumpar, tvättmaskin, m.m.) Det innebär ju också att vi måste vika mer pengar för underhåll av maskinparken. Kassören: Vi har budgeterat 8.000:- för underhåll. Det kan eventuellt vara för lite.
Diskussion om att våra marginaler och ekonomiska handlingsutrymme krymper steg för steg. I längden måste föreningen öka sina inkomster.
Flera goda tankar och förslag ventilerades.
Beslut: Budgeten tas efter budgetförslaget.

§ 15.b. Årsavgift 2011.
Styrelsens förslag är 6.350:-. Mot detta ställde Anders Ekberg ett förslag på 6.500:- med motiveringen behov av ökade intäkter. Voteringen utföll med 35 röster för styrelsens förslag och 23 röster för Anders Ekbergs förslag.
Beslut: Årsavgiften för 2011 blir 6.350:-

§ 16. Val av ny styrelse, m.m.

Beslut:
Följande personer valdes:

Till ordförande 2 år: Per Arne Holmberg (omval).
Ordinarie styrelseledamot 2 år: Annicka Selin (omval).
Ersättare 2 år: Annis Juhlin Duran (omval).
Revisor 2 år: Lotta Ericsson.
Revisorsersättare 1 år: Catharina Crafoord (omval).
Områdesman, nedre området, 1 år: Mats Andersén.
Områdesman mellanområdet, 1 år: Barbro Strömberg.
Områdesman, övre området, 1 år: Peter Jonsson

Stugvärd 1 år: Anette Lindahl
Festkommitté 1 år: Kerstin Ax, Berit Olsson, Anneli Nexhed och Eva Andersson.
Studieombud 1 år: Eva Falk (omval).

1 ordinarie ledamot till FGK:s styrelse för 1 år: Per Arne Holmberg (omval).
1 ersättare till FGK:s styrelse för 1 år: Göran Sandberg

3 personer till valberedningen: Peter Jonsson, David Sequera och Anita Fyhr.


§ 17.a. Övriga ärenden. Rapport från FGK; Föreningen Göteborgs koloniträdgårdar.
Kent Ramberg berättar:
Om man planerar att fälla ett ”stort” träd inom området, ska man kontakta Fastighetskontoret. De gör en besiktning och bedömer om det kan vara ett ”riskträd”. Ett sådant är ett som står dumt till eller som riskerar att falla. Om det bedöms som riskträd tar fastighetskontoret kostnaden. Om man känner sig rådvill kan man kontakta vår styrelse för diskussion.

Om man vill göra förändringar på sin stuga, bygga till eller t.ex. uppföra växthus på tomten. Då ska man först kontakta Delsjökoloniens styrelse för att få reda på de regler som gäller för utformningen av Delsjökolonin. Alltså lokala regler.
Man ska sedan själv kontakta stadsbyggnadskontoret för vidare behandling av ärendet.

§ 17.b. Uppvaktning.
Sittande ordförande och sekreterare får vackra blommor, och tackar för dessa.

§ 18. Mötet avslutas

Vid protokollet: Ordförande: 1:e justerare 2:e justerare
Anmärkning: Detta var det årsmöte då vi fick besök båda av räddningstjänsten och securitas.