torsdag 17 mars 2011

Vatten

Magnus hälsar att alla bör se över sina kranar i god tid innan vattnet sätts på. Har någon problem med sönderfrusna kranar drabbas alla.

Förhoppningen är att vattnet sätts på i mitten av april, men är det fortsatt tjäle kanske det blir först i påsk.

torsdag 10 mars 2011

Protokoll Sommarmöte 2010

Sommarmöte Delsjökolonien 2010-07-03
71 röstberättigade kolonister deltar

§1. Per-Arne förklarar mötet öppnat och hälsar alla välkomna

§2. Dagordningen godkänns och fastställs

§3. Per-Arne väljs till ordförande för mötet

§4. Ulf Bornstein väljs till protokollförare till mötet.

§5. Till justerare och rösträknare väljs Kent Ramberg och Kerstin Ax

§6. Protokollet från årsmötet blir uppläst och godkänns

§7. Rapporter:
A Per-Arne riktar ett stort tack till alla som hjälpt till med vårt lyckade traditionella midsommarfirande, och extra tack till festkommittén för deras insats. Diverse arbeten och projekt: Målningen av föreningshuset - ett arbete som fortlöper - Robban skall hjälpa oss med att hyra ställningar så vi kan slutföra målningen vid gavlarna på lite högre höjd. Asfalteringen av backen i det nordvästra hörnet, ner mot soporna och vid B-porten. Ralf Fridh har varit behjälplig med kontakter. Vi har köpt in 5 nya skottkärror och 2 paketkärror. Vi har genom Ann Julander fått nya kontorsmöbler till expeditionen. Vid årsskiftet hade vi fått in ett 20-tal bygglovsansökningar varav 4 ännu återstår att behandla.
B Kassören Björn: Vår ekonomi är stabil, vi ser ut att gå mot ett “plusminus-noll”-resultat, vi har gjort en del kostnadskrävande underhållsarbeten och investeringar, men bl.a. p.g.a. lite högre intäkter än väntat från loppis och midsommar, lite lägre arrende p.g.a. att KPI minskat lite så verkar vi inte ens behöva använda våra fonderade medel.
C Kent Ramberg (FGK) Fällning av “stora” träd inom området: man skall göra en anmälan till fastighetskontoret om man har sådana avsikter, en blankett för ändamålet är också på gång. Handlar det om “riskträd” så tar fastighetskontoret kostnaden annars får man klara det själv. Stuga 113 har ett lärkträd som har diskuterats. Bygglovsansökningar: Ett 20-tal har som sagt varit uppe till stadsbyggnadskontoret, handläggningen har delvis dragit ut på tiden, bl.a. beroende på att man nu ställer högre krav på noggranna och utförliga ritningar. Även växthus kräver bygglov, men Per-Arne ställer en fråga till Kent om inte FGK kan lobba för att vi skall slippa bygglov till växthus i framtiden. Både Kent och Per-Arne skall kolla på varsitt håll.
D Mats Andersen (områdesman) berättar om exempel på arbeten som behöver utföras: Det återstår målningsarbeten på föreningshuset, grovsopor behöver köras bort varannan vecka - helst skall man ha dragkrok på bilen, vägrenarna behöver röjas från hög vegetation, buskar intill toaletterna behöver trimmas, en del buskar t.ex. vid pumphuset behöver tas bort. En fråga: Kan man anslå gränserna för områdesmännen?

§9A Fastställande av budget - en bordlagd fråga från årsmötet. Beslut: vi fastställer den reviderade budgeten. (som finns tillgänglig under mötet)

§9B Eventuell installation av dusch och tvättmaskin: Vi beslutar med klar majoritet att fortsätta de påbörjade arbeten med att installera dusch i övre toaletten och tvättmaskin i mellanområdets toalett.

§9C Utökning av inhägnad för parkeringen. Styrelsen redovisar ett förslag till utökning av parkeringen med c:a 10-11 platser, till en kostnad av 30 000 kr och utökade intäkter på c:a 5-6000 kr/år. Anders yrkar på ett annat förslag om att inhägna hela nuvarande södra parkeringen - han menar att han under vattenprojektet fått ett löfte från stadsbyggnadskontoret om en sån möjlighet. Ytterligare ett förslag uppkommer om att inte alls göra någon inhägnad för att utöka parkeringen. Röstningen utfaller sålunda
Styrelsens förslag : 15 röster
Anders förslag : 8 röster
Ingen inhägnad : 41 röster

§9D Ny grind till södra entrén : Vår nuvarande grind har en vajer spänd mellan grindstolparna vilket gör svårt att ta sig in med större fordon. Mötet beslutar att godkänna styrelsens förslag om en ny grind. Enligt Magnus rör detta sig om rent underhållsarbete och styrelsen kunde ha beslutat detta själva utan att behöva fråga medlemmarna.

§10 Ordningsregler: Per-Arne vädjar och förmanar oss: “gropen” inne i skogen i söder är en komposthög för växtavfall, men grövre grenar från buskar och träd får man lägga i rishögen mellan senhöst och vår. Sopstationen är till för hushållssopor och inget annat (som t.ex. gamla färgpytsar). Hundbajs skall inte ligga i grusgångarna, man får plocka upp det i en påse. Ett litet kompendium med våra ordningsregler och andra praktiska frågor vad gäller bygglov m.m. finns nu sammanställt och tillgängligt t.ex. på expeditionen. Magnus menar att vi nu kanske behöver en person som speciellt sköter soporna, för att avlasta områdesmännen. Styrelsen tar med sig förslaget. Det kommer vädjanden från de boende vid vägen i söder, den dammar väldigt vid varmt och torrt väder, och det vore bra om alla som använder vägen kunde hålla nere hastigheten. Ralf menar att det finns nån typ av “fräsmassor” till rätt låg kostnad som man kunde föreslå fatighetskontoret att använda för att minska problemen, en typ av vägsalt är tydligen redan prövat.

§11 Magnus talar om de gamla vattenkranarna ute i grusgångarna, de skall tas bort om det inte redan är gjort och ledningarna skall klippas av annars riskerar man att få in vatten om någon gjort felkoppling i sitt hus. Vi bör även fortsättningsvis hushålla med vårt vatten, det är t.ex. fortfarande inte tillåtet att använda typ spridare för bevattning för gräsmattor.
Styrelsen tar vid den här punkten tillfället i akt : för att visa sin uppskattning för det arbete som Magnus har lagt ner överlämnas ett kuvert med ett presentkort på 500 kr.

§12 Övrigt: Duscharna: vi kommer att sätta upp lås, den nuvarande ordningen är provisorisk, men tanken är att duscharna skall vara gratis. Våra grindar skall vara öppna dagtid, kolonien skall vara tillgänglig för allmänheten - vi får hjälpas åt att se till detta. När grindarna såsmåningom är utbytta kommer vi att anslå öppettider intill grindarna. Kerstin Ax: Linedansen skjuts upp en vecka p.g.a. ett föredrag kom imellan. På vår bloggsida kan man hitta en del löpande info. Annis slår ett slag för stickcafé.

§13 Per-Arne avslutar mötet


Vid protokollet Ordförande 1:e justerare 2:e justerare