tisdag 16 juli 2019

Ritning över VA-nät

I fönstret på föreningshuset sitter nu en ritning med gul markering om hur VA-nätet är förlagt på respektive tomt. Detta är att beakta vid eventuell grävning, plantering träd mm

Cykelstöld

I helgen blev en kolonist av med sin olåsta cykel som stod i deras trädgård, var observanta och lås gärna era cyklar

Protokoll sommarmöte 29/6-2019


Protokoll från sommarmöte vid Delsjökolonin, 2019-06-29 kl. 12.00.

§1 Mötets öppnande
Ordförande Eva Falk hälsar alla välkommna och förklarar mötet öppnat. Hon passar även på att tacka för alla goda insatser i samband med midsommarfirandet.

§2 Godkännande av dagordningen

§3 Val av ordförande för mötet
Claes Anneling väljs till mötesordförande.

§4 Val av sekreterare
Hans Wramsby väljs till sekreterare.

§5 Val av justerare
Ulla Carlshamre och Marie Anneling väljs till justerare.

§6 Årsmötesprotokollet
Claes informerar att det var 72 närvarande vid årsmötet och samt att alla har kunnat läsa årsmötesprotokollet vår på hemsidan.

§7 Valberedningen informerar
Björn Tenghag informerar om att förutom honom så ingår även Annis Juhlin-Duran och Magnus Andersson. Valberedningen har hittills i år haft två möten. Till nästa årsmöte är tre nya styrelsemedlemmar som planeras väljas. Två ordinarie ledamöter och en kassör. Valberedningen har i våra brevlådor delat ut lappar där vi kan lämna förslag på tänkbara styrelsemedlemmar och lämna vidare till valberedningen. Björn påpekar att många kolonister saknar brevlåda.

§8 Gemensamma regler i Delsjöns Koloniförening
Jessica informerar att styrelsen kommer att se över dessa samt välkomnar förslag på ev korrigeringar. Styrelsen planerar att till årsmötet 2020 komma med ett ändringsförslag av reglerna.

§9 Föreningens ekonomiska femårsplan
Nina redovisar förslag på femårsplan. Bla plan kring att bygga toalett i fd lotterikiosken.

§10 Rapporter
a) Hjärtstartare
Ulf informerar om inköp av en hjärtstartare (enl årsmötesbeslut), vilken är placerad i fd telefonhytten som  ska hållas öppen. Efter vintersäsongen kommer hjärtstartaren tas bort och förvaras frostfritt till nästa säsong då den återplaceras på sin tidigare plats. Claes Wildar har hållit en kurs i ämnet och kommer att ha ytterligare en kurs. Vilket kommer att anslås. Det är av vikt att fler kolonister får information om hur hjärtstartaren används.

b) Festkommittén
Leif  Gustavsson  (stuga 2) informerar om bl a kommande pubkvällar, italiensk afton med buffé och italiensk musik (musikavgift och anmälan krävs) och vidare kräftskiva 24/8 med bluesmusik (musikavgift men ingen anmälan krävs). Enligt Leif så är man välkommen att höra av sig om man önskar göra sin arbetsplikt i samband med olika arrangemang.

c) Barnaktivitetsgruppen
Ingrid och Patrik informerar om att det finns en Facebook grupp: ”Delsjökolonins barnaktivitetsgrupp” där man kan få information om man blir medlem. Ev kommande arrangemang är bla disco och barnteater 3/8.

d) Områdesansvariga.
Ulla-Britt informerar om olika reparationer som är på gång. Bl a tak över dörrarna vid föreningshuset, olika målningsarbeten, reparation av nedre tvättstuga, toalett i föreningshuset samt olika klippningsuppdrag. Även här finns möjlighet till att utföra sin arbetsplikt.

e) FGK
Eva Falk och Marie Anneling är representanter i FGK och Göran sitter med i FGK:s förhandlingsgrupp gällande arrende. Göran informerar om att det tagits ett politiskt initiativ till att utreda om ev förutsättningar för ombildning av kolonistugor till bostäder och där man velat utvärdera olika koloniområden men där Delsjön ej ingått. P g a politisk oenighet har frågan bordlagts. Det finns ett tjänsteutlåtande där olika koloniområden grupperas i tre kategorier(A,B,C). Delsjön hamnar i kategori C som enligt Göran utgör lägsta prioritet och han bedömer att inom denna kategori så kommer ingen förändring att ske inom överskådlig tid. Vidare informerar Göran att sju föreningar nu ska omförhandlas och deras framförhandlade arrenden kommer att påverka nivån vid kommande framtida arrendeförhandlingar.

f) Studieverksamheten
Mikael (stuga 159) studieombud., informerar om att nu så finns möjlighet att 50% av  studiekostnader betalas av FGK. Resterande 50% betalas av koloniföreningen alt deltagaren själv. Kurser som ev är på gång: Frösamling, lie, trimmer, örtvandring, fermentering, kimchi, inredning, dränering och fönsterrenovering.

g) Loppis
Ulla informerar om loppis 6/7 kl.10-13 och auktion kl. 14. Man tar emot föremål 4-5/7 kl. 17- 20. Avlämning föremål sker vid dörr och man får inte gå in och kolla på föremål i samband med avlämning. Ulla framhåller att man behöver extra mycket hjälp särskilt mellan 13-14 med att hinna undanställa allt och möblera om inför auktionsstarten kl. 14.  Det kommer även att finnas kafé kl. 10.30- 14 i Puben.

h) Vattenförbrukning
Magnus informerar om att hittills i år (tom 5/6) så uppskattar han att vattenförbrukningen ligger på normalnivå.  Claes informerar om att möjligheten av individuella vattenmätare fortfarande är oklar bl a p g a kostnad och frost risk.

§11 Ekonomi
Claes informerar om att vi följer plan. Dessutom att midsommar inbringande hela 34.000 kr till föreningen.

§12 Övriga frågor
a) Fråga/förslag om betande får som alternativ till trimmer och för att hålla undan sly etc i slänter/backar. Information om att möjligheten finns att gå vidare med frågan och att motionera om detta till årsmötet.

b) Husdjur. Jessica informerar om att det inte är tillåtet att ta in husdjur i gemensamma lokaler som föreningslokalen, pub, expedition etc.

c) P-kort. Marie E informerar att idag efter sommarmötet så sker utlämningen av nästa periods p-kort.

d) Fråga om hur det går med sommarängsprojektet. Jessica informerar om att sommarängsgrupp har bildats men ännu inte gett någon information om var i processen man befinner sig.

e) Kompost. Magnus informerar om den inre och yttre komposten. Inre i första hand fin kompost medan den yttre lite grövre.

f) Sopor. Claes informerar om att sophantering fn v fungerar bra.

g) Fråga om gemensamt wi-fi för koloniområdet. Svar: Motionera.

§13 Mötets avslutande.
Mötesordförande förklarar möte avslutat och tackar alla för visat intresse.Vid protokollet
Hans Wramsby
Justerare                                                                         Justerare
Ulla Carlshamre                                                             Marie Anneling                      
                                

tisdag 2 juli 2019

Hjälp till på musikcafé på söndag!


Hjälp till på musikcafé på söndag!

På söndag 7 juli kl 16 är det dags för den härliga sommartraditionen Musikcafé igen! 

Till musiken brukar det vara gott med lite fika.

Finns det någon som vill ta på sig att ordna med det? Du kan tillgodoräkna dig tiden du lägger i din arbetsplikt. Hör av dig till Erik Risberg i stuga 126!

Glöm inte heller att anmäla till sin områdesansvarig.


Till alla som inte hämtat ut era nya p-tillstånd MON

Till de som vet med sig att de inte hämtat ut sitt nya P-tillstånd gällande MON, (började gälla igår), finns en ny chans imorgon onsdag 3/7 under expeditionstid kl 18:30-19:00.

OBS! Föreningen står inte för eventuella böter!

fredag 28 juni 2019

Barnaktiviteter


Barnaktiviteter! 
Lek och picnic vid lekparken lördag 29/6 ca 13.30 (efter sommarmötet). Barn och vuxna, med barn eller barnbarn, får chans att lära känna varandra, leka tillsammans och planera barnaktiviteter i sommar. Gå gärna med i nya facebookgruppen ”Delsjökolonins barnaktiviteter” så kan vi lättare nå varandra och ta initiativ till aktiviteter. /Barnaktivitetsgruppentorsdag 27 juni 2019

Loppis & Auktion 6/7


Inlämning till loppisen
Kl 17-20 den 4/5 Juli
Loppisen öppen kl 10-13
den 6 Juli.
Cafét öppnar 10:30 och det blir auktion kl 14

OBS:frivilliga för att packa och bära upp saker till vinden och ställa ut stolar så auktionen kan börja kl 14 behövs från kl 13.
/loppisgänget

söndag 23 juni 2019

PARKERINGSKORT MON

Onsdag 26/6 kl 18:30-19:00  kan nya P-kort MON avhämtas på expeditionen, dessa gäller 1/7-30/9. Utlämning kommer även att ske i samband med sommarmötet 29/6

OBS! Detta gäller enbart dem som redan har ett P-tillstånd idag.

onsdag 19 juni 2019

Möte för nya kolonister 26/6 kl 19

Alla nya kolonister hälsas välkomna på möte i Föreningshuset kl 19 onsdag 26/6

Välkomna

//Styrelsen

Måndagsboule

Äntligen är det dags för måndags-boulen igen.
From måndagen den 26/6 hälsas alla daglediga i kolonien välkomna kl 14.00
till boulebanan
Välkomna hälsar Claes Anneling