onsdag 20 mars 2019

Parkeringskort MON

Förbeställda parkeringskort lämnas ut lördag 30/3-19 mellan kl 10:30-12:00 på expeditionen, kortet kostar 420 kr, swish eller kontant betalning (gärna jämna pengar)


Fr o m 1/7 kommer Parkeringsbolaget gå över till ett digitalt förfarande av p-tillstånd, varför de på papper enbart har giltighets tid tom 30/6, mer info kommer.

söndag 10 mars 2019

Årsmötesprotokoll 2019

PROTOKOLL ÅRSMÖTE DELSJÖNS KOLONIFÖRENING 190225

§1. Mötets öppnande Marie Anneling hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat. 
§2. ParentationParentation hålls för de under året bortgångna kolonisterna Marita Andersson och Anita Fyhr. 
§3. Fastställande av röstlängd och dagordning
Röstlängd fastställs: 78 stugor är representerade: 72 närvarande + 6 fullmakter.
Dagordningen fastställs med förändring att rapport från FGK-möte läggs in under ”Övriga ärenden”. 
§4. Fråga om kallelse skett i behörig ordning Mötet fastställer att kallelse skett i behörig ordning.
§5. Val av ordförande att leda förhandlingarna Mötet väljer Claes Anneling att leda förhandlingarna.
§6. Val av protokollförareUlrika Grönérus väljs till protokollförare.
§7. Val av två justerareJan Åström och Anders Ekberg väljs till justerare 
§8. Val av två rösträknare Jan Åström och Anders Ekberg väljs även till rösträknare.
§9. Styrelsens förvaltningsberättelse Styrelsens förvaltningsberättelse gås igenom rubrik för rubrik. Göran Sandberg förklarar en del poster i balans- och resultaträkning. Mötet godkänner förvaltningsberättelsen.
§10. Revisorernas berättelse 
 Björn Vinberg läser revisorernas berättelse.

§11. Fastställande av balansräkning och resultaträkning Mötet beslutar att fastställa 2018 års balans- och resultaträkning. 
§12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen Mötet beslutar att bevilja styrelsen ansvarsfrihet. 
§13. Beslut i anledning av föreningens över eller underskott enligt balansräkningenMötet beslutar att det under verksamhetsåret uppkomna överskott på 154 842 kr balanseras i kommande års räkning.
§14. Behandling av inlämnade motioner Motion 1:
Förslag om toalettutrymme i föreningshuset.
Magnus och Tommy tar på sig att utreda uppdraget.
 
Motionen bifalles på årsmötet efter röstning.

Motion 2 och motion 3:
Förslag om hjärtstartare på koloniområdet.
Motionen bifalles på årsmötet efter röstning.

Motion 4:
Motion om en lekstuga på övre området.
Efter röstning tas beslut enligt styrelsens förslag, att avvakta innevarande år och göra en utredning.

Motion 5:
Individuell vattenmätning
Efter röstning beslutas att undersöka möjlighet med individuell mätning. Claes Anneling tar på sig uppdraget.

Förslag från styrelsen:
1. Strävan att föreningen ska bli en kontantfri förening
Efter röstning bifalles styrelsens förslag.

2. Förnya föreningens hemsida, en summa om 15 000 föreslås.
Efter röstning bifalles styrelsens förslag att anslå en kostnad om 15 000 kr för ny hemsida.

3. Höja inre parkeringens avgift till 700 kr (från 600 kr) + markera parkeringsplatser på skogsparkering
Efter röstning bifalles förslaget att höja avgiften och att numrera platserna och att även skylta utanför grindarna.
§15. Fastställande av ordningsföreskrifter enl §5.5Oförändrade ordningsföreskrifter fastställs. Noterar även att de föreslås ses över efter sommarmöte.
§16. Bestämmande om ersättning till av årsmötet utsedda styrelseledamöter, revisorer och övrigabefattningshavare inom föreningen.Oförändrade styrelsearvoden bifalles. Baseras på prisbasbeloppet.
Förslag kom upp om att även valberedningen bör vara arvoderade. Tas upp som förslag på sommarmötet.

§17. Styrelsens förslag till verksamhetsplan, budget samt årsavgift och andra avgifter.Korrigering: tvättstugeavgiften på 200 kr har ramlat bort ur förslaget för avgifter.
Mötet fastställer avgifter om:
Arrende + föreningsavgift 7200 kr + 3100 kr
Parkering inom området 700 kr
Tvättstuga 200 kr
Mötet beslutar att fastställa styrelsens förslag till verksamhetsplan och budget.
Beslut tas om att styrelsen tar fram en femårsplan för kommande renoveringar till sommarmötet.

§18. Val av styrelseledamöter och revisorer m.fl.
Björn Tenghag föredrar valberedningens förslag.
a. Val av antal ledamöter: 6 ordinarie ledamöter i styrelsen fastställs
b. Val av ordförande för 2 år
Eva Falk föreslås till ordförande. Mötet väljer Eva Falk. 
c. Val av 2 ordinarie ledamöter för 2 år
Britta Särnmark som var föreslaget i valberedningens information har avsagt sig uppdraget.
Nina Falk föreslås istället.
Hans Wramsby föreslagen.
Mötet väljer Nina Falk och Hans Wramsby som ordninarie ledamöter

§19. Val av 1 revisor för 2 år  Mötet väljer Kerstin Ax 
           1 revisorsersättare 1årMötet väljer Birgitta Åström
§20. Övriga val
a. 1 ordinarie till FGKs styrelse för 1 år
Mötet väljer Eva Falk 
b. 1 ersättare till FGKs styrelse för 1 år
Mötet väljer Marie Anneling 
c. Val av 1 studieombud 1 år
Mötet väljer Mikael Hastelius
d. Val av 3 områdesansvariga för 1 år
Följande områdesansvariga väljs av mötet: Göran Huseby, Ulla-Britt Bergström, Louise Alfredsson
e. Val av festkommitté (varav en sammankallande)
Mötet väljer: Leif Gustavsson (sammankallande), Yvonne Berrum, Mats Berth och Per Hörberg
Mötet väljer festkommitté för barnaktiviteter: Line Björkander och Patrik Nolberg
Festkommittén poängterar att övriga kolonisters hjälp är nödvändigt för att det ska fungera.
f. Val av husvärd
Mötet väljer Berit Olsson som husvärd
g. Övriga val
Inga övriga val
§21. Val av valberedning (varav en sammankallande)Mötet väljer följande valberedning: Björn Tenghag (sammankallande), Magnus Andersson, Annis Juhlin
§22. Övriga ärendenInformation från FKG: Marie Anneling och Göran Sandberg informerar om att Fastighetskontoret driver en utredning kring koloniområden och åretruntboende där ett urval av koloniområden i Göteborg ingår. Vad det kommer att kosta och när utredningen är klar finns inte information om. Följer upp med information på sommarmöte.

Information om att flytta elledning, byta stolparna (höja 10 meter och flytta söderut). Göran Sandberg informerar om att det skulle varit gjort redan. Informationsmöte kommer Vattenfall att kalla till. Vattenfall har anlitat konsulter som ska ansöka om ett nytt tillstånd, ska lämnas till Energimarknadsrådet. 
Diskussion om vattenförbrukningen som ökade stort förra sommaren (6100 kubikmeter mot tidigare år runt 3500 kubikmeter) vilket gav föreningen stora ökade kostnader. Magnus informerade om, efter kontakt med Kretslopp och vatten, att vatten förbrukas dygnet runt, även nattetid, och att vi alla ska ta en koll på att inget läcker. Anders Ekberg inflikar att gråtande kranar ger ett stort svinn. Frågan om individuella vattenmätare diskuterades.

Det kommer information om hjärt- och lungräddningskurs som man kan anmäla sig till.

Mona-Lisa informerar att hon har hand om odlingslotterna och att man kan anmäla ev intresse till henne.
Årets parkeringskort på Mon kan man teckna sig på årsmötet, de gäller 1 april - 30 september. Information kommer om när de levereras.

Magnus informerar: 13 april sätts vattnet på, ca kl 12.

§23. AvslutningClaes Anneling förklarar mötet avslutat och avgående avtackas.Vid protokollet                     Justerare                 Justerare                  Mötesordförande
Ulrika Grönérus                    Anders Ekberg           Jan Åström                  Claes Anneling

måndag 25 februari 2019

Parkering på Mon

Ni som vill ha ett p-tillstånd på Mon måste beställa detta senast den 3 mars.
kortet kostar 420 kr. Detta pris gäller bara om man beställer genom föreningen.

onsdag 6 februari 2019

Årsmötet 25 februari

Nu är alla handlingar utskickat inför årsmötet 25 februari.
Där hittar ni all information vad gäller avgifter och arrende.
Det kommer inte att skickas ut inbetalningskort.
Vi ses på årsmötet.

torsdag 31 januari 2019

P-tillstånd på Mon.

I samband med årsmötet är det möjligt att beställa p-kort för säsongen 2019.
Giltigt från april- september kostnad 420kr. Vi behöver bara betala för ett halvår vilket förklarar det lite lägre priset. Detta pris gäller endast beställning genom föreningen.

torsdag 3 januari 2019

Årsmöte!


Boka in denna datum redan nu


ÅRSMÖTE
Måndag den 25 februari 2019 kl. 19.00 
F U B Lokal               
Lillatorpsgatan 10

torsdag 6 december 2018

VINTERLÅS PÅ GRINDARNA

Nu har det kommit på vinterlås på våra stora grindar.
Detta för att våra grusgångar är så mjuka efter allt regn och det milda vädret.
Kör man in med bilar så är risken stor att våra ytliga vattenledningar blir förstörda.

onsdag 7 november 2018

Motioner


MOTIONERA!


NU ÄR DET SNART DAGS ATT LÄMNA IN MOTIONER TILL ÅRSMÖTET. 

Senast den 31 december skall motionerna vara inne.

Nedan är information som behöver vara med för att styrelsen skall kunna ta ställning och svara:
  • Rubrik
  • Bakgrund
  • Syfte 
  • Uppskattad kostnad
  • Yrkande / Förslag till beslut
  • Namn på motionär och stugnummer

måndag 1 oktober 2018

Vatten

Vattnet stängs av den: 13/10Gör så här:
·       Låt huvudkranen vara ÖPPEN
·       Öppna alla kranar inne i huset (så vattnet kan rinna ut)
·       Om möjligt, blås ut det sista vattnet
·       Glöm inte tömma kranar och blandare
·       Säkra vattenlås med frostskyddsmedel eller töm dem
·       Frostskydda gärna kranenÖPPNA KRANEN
Öppna kranen och låt allt vatten rinna ut. Låt sedan kranen FÖRBLI ÖPPEN under hela vintern, eventuell kondens kan då rinna ut.


FROSTSKYDDA


(Sno in kranen i bubbelplast eller dyligt. 
Det kan bli frost tidigt)

Vi frågor kontakta Vattenmannen:
Magnus 0708 – 29 18 18

tisdag 18 september 2018

Städdag

På söndag 23 september har vi städdag mellan 10-12.
Då hjälps vi åt att göra höstfint i kolonien.
Väl mött